tommie jo

Intro To Traumatology – TRAM 3100 (30 Hours)

In this course we will go through the basic 16 Orthopedics and Traumatology (Gu Shang Ke) conditions given by the CTCMPAO for the Pan-Canadian exam. We will go through Acupuncture and/or Herbal, Formula treatment. If we have time we will explore how to make plasters and other external herbal remedies.

Achilles Tendon Injury

(Gen Jian Sun Shang)

跟腱損傷

Acute Lumbar Muscle Sprain

(Yao Bu Niu Cuo Shang)

腰肌扭挫傷

Bone Fracture

(Gu Zhe)

骨折

Calcaneodynia

(Gen Tong Zheng)

跟痛症

Carpal Tunnel Syndrome

(Wan Guan Zong He Zheng)

腕管綜合症

Cervical Spondylosis

(Jing Zhui Bing)

頸椎病

Frozen Shoulder

(Jian Guan Jie Zhou Wei Yan)

肩關節周圍炎

Ganglionic Cyst

(Jian Qiao Nang Zhong)

腱鞘囊腫

Joint Dislocation

(Tuo Wei)

脫位

Knee Joint Collateral Ligament Injury

(Xi Guan Jie Ce Fu Ren Dai Sun Shang)

膝關節副韌帶損傷

Lumbar Muscle Strain

(Yao Bu Lao Sun)

腰部勞損

Meniscal Injury

(Ban Yue Ban Sun Shang)

半月板損傷

Prolapse Of Lumbar Intervertebral Disc

(Yao Zhui Jian Pan Tu Chu Zheng)

腰椎間盤突出症

Pyriformis Syndrome

(Li Zhuang Ji Zong He Zhang)

梨狀肌綜合徵

Sprained Ankle

(Huai Guan Jie Niu Cuo Shang)

踝關節紐挫傷

Strained Neck

(Luo Zhen)

落枕

Tennis Elbow

(Hong Gu Wai Shang Ke Yan)

肱骨外上髁炎