Intro to Traumatology

Intro to Traumatology – TRAM 3100 (30 hours)

In this course we will go through the basic 16 Orthopedics and Traumatology (Gu Shang Ke) conditions given by the CTCMPAO for the Pan-Canadian exam. We will go through Acupuncture and/or Herbal, Formula treatment. If we have time we will explore how to make plasters and other external herbal remedies.

TCM Illnesses

1 Achilles tendon injury (gen jian sun shang)

2 acute lumbar muscle sprain (yao bu niu cuo shang)

3 bone fracture (gu zhe)

4 calcaneodynia (gen tong zheng)

5 carpal tunnel syndrome (wan guan zong he zheng)

6 cervical spondylosis (jing zhui bing)

7 frozen shoulder (jian guan jie zhou wei yan)

8 ganglionic cyst (jian qiao nang zhong)

9 joint dislocation (tuo wei)

10 knee joint collateral ligament injury (xi guan jie ce fu ren dai sun shang)

11 lumbar muscle strain (yao bu lao sun)

12 meniscal injury (ban yue ban sun shang)

13 prolapse of lumbar intervertebral disc (yao zhui jian pan tu chu zheng)

14 pyriformis syndrome (li zhuang ji zong he zhang)

15 sprained ankle (huai guan jie niu cuo shang)

16 strained neck (luo zhen)

17 tennis elbow (hong gu wai shang ke yan)