Intro to Paediatrics

Intro to Paediatrics – PAED 3200 (30 hours)

We will focus on the study of growth and development of children from fetus to adolescent as well as physiology, pathology, feeding, health care and prevention and treatment of various diseases. This course will go through the basic 24 paediatrics conditions given by CTCMPAO for the Pan-Canadian exam. We will explore the treatment through Acupuncture and/or Herbs, Prescriptions.

TCM Illnesses

1 anorexia (yan shi)

2 asthma (xiao chuan)

3 chang dao chong zheng (intestinal parasitic worms)

4 chicken pox (shui dou)

5 common cold (gan mao)

6 convulsions (jing feng)

7 cough (ke shou)

8 diarrhea (xie xie)

9 enuresis (yi niao)

10 epilepsy (xian zheng)

11 erysipelas (chi you dan)

12 fetal jaundice (tai huang)

13 food retention (ji zhi)

14 malnutrition (gan zheng)

15 measles (ma zhen)

16 mumps (zha sai)

17 pneumonia (fei yan ke sou)

18 purpura (zi dian)

19 retardation and flaccidity (wu chi wu ruan)

20 rubella (feng sha)

21 scarlatina (dan sha)

22 sweating (han zheng)

23 thrush (e kou chuang)

24 whooping cough (dun ke)

25 xiao er shui zhong (infantile edema)