Intro to Gynecology

Intro to Gynecology – GYNE 3200 (30 hours)

TCM approaches to the treatment of common obstetric and gynecological diseases. Students learn the patho and physiological features of women as they are used in therapeutics.

TCM Illnesses

1 abdominal masses (zheng jia)

2 amenorrhea (bi jing)

3 bleeding during pregnancy, unstable pregnancy (tai lou, tai dong bu an)

4 dysmenorrhea (tong jing)

5 infertility (bu yun)

6 insufficient breastmilk (que ru)

7 intermenstrual bleeding (jing jian qi chu xue)

8 irregular menstruation (yue jing bu tiao)

9 leukorrhagia (dai xia)

10 lochiorrhea (chan hou e lu bu jue)

11 menstrual breast aching (jing xing ru fang zhang tong)

12 menstrual edema (jing xing fu zhong)

13 menstrual headache (jing xing tou tong)

14 menstrual hematemesis and epistaxis (jing xing tu niu)

15 menstrual mental disorder (jing xing qing zhi yi chang)

16 menstrual oral ulcer (jing xing kou mei)

17 metrorrhagia and metrostaxis (beng lou)

18 miscarriage (zhui tai, xiao chan, hua tai)

19 morning sickness (ren chen e zu)

20 perimenopausal syndrome (jue jing qian hou zhu zheng)

21 postpartum abdominal pain (chan hou fu tong)

22 postpartum convulsion (chan hou jing zheng)

23 postpartum dizziness (chan hou xue yun)

24 postpartum fever (chan hou fa re)

25 postpartum retention of urine (chan hou pai niao yi chang)

26 uterine prolapse (yin ting)